Get Adobe Flash player

Грфський двір угорського князя Габора Бетлена та Ференца  Ракоці Позаду костьолу знаходиться колишній графський двір Ґабора Бетлена м. Берегово – ансамбль споруд 17 ст. Одноповерхову будівлю прикрашають шість колон у стилі епохи Відродження. Підвал під основною спорудою зберіг свою початкову готичну стелю. Очевидно, він є залишком розташованого тут раніше монастиря. На фасаді будівлі зберігся надпис „Бетлен, 1629”.
В будівлі розміщені Берегівський професійний ліцей сфери послуг та краєзнавчий музей Берегівського району. У виставкових залах дотримано хронологічний принцип розміщення експонатів. Перший зал присвячений найдавнішій історії. Гордістю музею є такі рідкісні експонати, як фрагмент зубів мамонта, знаряддя праці найдавнішої людини епохи палеоліту та предмети побуту бронзового віку. Особливо цікавими є експонати римського періоду історії нашого краю – це фрагменти печі для випалювання керамічних виробів, форми для виготовлення металевих предметів. Закарпатська обласна геологорозвідувальна експедиція, що знаходиться в м. Берегово надала музею зразки мінералів, рудних порід золото-поліметалевого родовища Берегівського горбогір’я, що складають основу геологічної експозиції. Значною за кількістю експонатів є колекція, що знайомить відвідувачів музею з історією Берегова за часів Першої світової війни та 30-х років 20-го століття. 
Поповнює колекцію музею його засновник, директор Іван Шепа, який колекціонує старовинні чавунні печі.
Один із залів музею прикрашають 35 живописних полотен Берегівського митця Йожефа Гарані, подаровані автором рідному місту. Не менший мистецький інтерес викликають 174 пам’ятні знаки та медалі відомої берегівської художниці та кераміста Ганни Горват.
На стіні будівлі меморіальні дошки трансільванських князів (королів Угорщини) Ґабора Бетлена та Ференца Ракоці II-го і його помічника Келемена Мікеша.  

 

Берегівська ритуальна лазняЗа колишньою синагогою на вул. Сечені м. Берегова знаходиться дво­по­вер­хова бу­дівля колишньої єв­рей­ської ри­ту­аль­ної лазні, по­бу­до­ваної в сеце­сій­но­­му стилі. Сьо­год­ні в будівлі роз­мі­щений Берегівський філіал ПриватБанку Закарпаття.

 

 

 

 

 

Єврейська ритуальна лазня Берегсас

 

 

 

 

 

 

 

 

Велика синагога БерегсасаОднією із найгарніших будівель Берегова на площі Л. Кошута була колишня Велика синагога Берегсаса, побудована у кінці ХІХ ст. Сьогодні тут розміщено центр культури та дозвілля міста, побудований у стилі соцреалізму. Ще в 1960-х роках почали перебудовувати синагогу, а в 1976 році офіційно відкрився палац культури із залом на 600 глядачів. З боку вул. І. Сечені на стіні будівлі встановлена меморіальна дошка з надписом: „Пам’яті багатьох тисяч євреїв з Берегова та Березької жупи, яких вивезено та знищено в фа­ши­ст­ських концентраційних таборах у 1944 році”.

У квітні 1944 року всіх осіб єврейської національності міста зігнали в місцеве гетто (цегельний завод Берегова). За деякими да­ними, їх нарахувалось, разом з привезеними сюди із округи,  близько восьми тисяч чоловік. Усе ру­хоме і нерухоме їх майно було конфіс­ковано. У травні цього ж року всіх відправлено у кон­цен­траційний табір міста Аушвіц. Пе­реважна більшість за­ги­ну­ла у та­борі смерті, до­дому повер­ну­лося зов­сім ма­ло лю­дей.
 

Готель Біля па­ла­цу в 1909-1910 ро­ках було по­бу­­до­ва­но го­тель „Гранд Роял Берегсас”. Сьо­год­ні тут роз­містився гур­то­жи­ток ім. Ференца Кельчеї За­кар­пат­сь­ко­го угор­ського інституту ім. Ференца Ракоці II. За радянських часів тут містився берегівський істо­рико-краєзнавчий музей та го­тель „Дружба” м. Берегова. На стіні будівлі вста­новлена пам’ятна дошка угор­ському пись­мен­нику Жіґмонду Мо­ріцу.

 

Палац колишнього комітатського судуНавпроти берегівської реформатської церкви зна­хо­дить­ся Палац ко­лиш­нього комі­тат­ського суду "Берег медє", який був споруд­же­ний в 1908–1909 ро­­ках за проектами ар­хі­тек­тора Фе­рен­ца Яблон­ського. З 1944 до 1971  року. в будин­ку була роз­міщена вій­ськова ка­зарма м. Берегова, а з 1971 по 2001 рр. – за­вод точ­ної меха­ніки, про що свід­чить дошка на стіні бу­дів­лі. Сьо­год­ні тут – Закар­пат­сь­кий угорський ін­сти­­тут ім. Ферен­ца Ра­ко­ці II. Ме­мо­рі­аль­ні дошки при­свя­че­ні бу­ді­вель­ни­кам ко­­мі­­тат­сь­ко­го су­ду та ви­дат­но­му діячу угор­­сь­кої рево­люції і ви­з­вольної вій­ни 1848–1849 рр. Ла­йо­шу Ко­шу­ту.

 
Інші статті...

Партнери

Банер