Площа Героїв БереговаВарто почати нашу ек­скурсію з площі Ге­роїв м. Берегова, адже, заїхавши в місто з боку Мука­чева або ж Вино­гра­дова, ми потрап­ля­ємо саме сюди. Площа Героїв є цен­­тром міста, від ХІХ ст. і аж до 1942 року була голов­ним ярмарковим майда­ном Берегова. На площі спо­руджено два паралельно розміщені і цілком тотожні торговельні будинки (тор­говельний дім Конта). Площа є перехрестям головних доріг з Мукачева, Вино­градова, а також з Вашарошнаминя (Угорщина). На цій площі угорці встановили  пам’ятник полеглим у Першій світовій війні. У червні 1945 ро­ку пам’ятник було де­­монтовано і на його місці зведено обеліск бійцям 138-ї стрі­лець­кої диві­зії, які по­ляг­ли при ви­зво­ленні Бере­го­ва. Пе­ред па­м’ятни­ком, у цен­­т­рі пло­щі, го­рить віч­ний во­гонь. Пло­ща за­са­д­жена де­кора­тив­ни­ми де­ре­вами: туя, сріб­на ли­па, ви­шня япон­ська, лав­ро-ви­шня тощо.  
У 1973 році на площі під час земельних робіт на глибині 1,5 метри від­кри­ли масове по­хо­вання. На думку фахівців, воно від­носиться до 1657 року, ко­ли війська польського кня­зя Лю­бомирського спу­­­стошили і спа­лили місто.