Палац колишнього комітатського судуНавпроти берегівської реформатської церкви зна­хо­дить­ся Палац ко­лиш­нього комі­тат­ського суду "Берег медє", який був споруд­же­ний в 1908–1909 ро­­ках за проектами ар­хі­тек­тора Фе­рен­ца Яблон­ського. З 1944 до 1971  року. в будин­ку була роз­міщена вій­ськова ка­зарма м. Берегова, а з 1971 по 2001 рр. – за­вод точ­ної меха­ніки, про що свід­чить дошка на стіні бу­дів­лі. Сьо­год­ні тут – Закар­пат­сь­кий угорський ін­сти­­тут ім. Ферен­ца Ра­ко­ці II. Ме­мо­рі­аль­ні дошки при­свя­че­ні бу­ді­вель­ни­кам ко­­мі­­тат­сь­ко­го су­ду та ви­дат­но­му діячу угор­­сь­кої рево­люції і ви­з­вольної вій­ни 1848–1849 рр. Ла­йо­шу Ко­шу­ту.